Regulamin Rady Szkoły


REGULAMIN RADY SZKOŁY

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1.

Na podstawie art.50 ust.1 oraz art.51 ust.9 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami), powołuje się Radę Szkoły. Siedzibą Rady Szkoły jest I Liceum Ogólnokształcące im. 14 Pułku Powstańców Śl. w Wodzisławiu Śląskim. Rada Szkoły stanowi forum porozumienia społeczności szkolnej służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrz szkolnych w pierwszej kolejności w ramach Szkoły.

Rozdział 2
Cele i zadania Rady Szkoły

§2.

Celem Rady Szkoły jest pomoc w wychowaniu i wykształceniu światłego człowieka przygotowanego do życia we współczesnym świecie. Dobro ucznia jest dla Rady Szkoły wartością nadrzędną i przez Radę Szkoły chronioną. Rada Szkoły wraz z innymi Organami Szkoły i organizacjami społecznymi dąży do stworzenia uczniom najkorzystniejszych warunków nauki i wszechstronnego rozwoju.


§3.

Rada Szkoły zapewnia wszystkim uczniom i nauczycielom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych.

§4.

Rada Szkoły uchwala Statut Szkoły na podstawie projektu przygotowanego przez Radę Pedagogiczną.

§5.

Rada Szkoły opiniuje:
1.plan pracy Szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,
2.podział środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań Szkoły,
3.Regulamin Szkolny i Regulamin Samorządu Szkolnego,
4.zatwierdza kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów,
5.kandydatów do stypendium MENiS.

§6.

W celu wspierania działalności statutowej Szkoły, Rada Szkoły może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. W/w środki Rada Szkoły lokuje na koncie środków specjalnych oraz gospodaruje nimi w oparciu o roczny plan finansowy środków specjalnych.
Wymienione środki winny być przekazane głównie na:
1.poszerzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2.organizację zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,
3.inne cele uznane za istotne dla Szkoły
Rada Szkoły podejmuje decyzje w sprawie wysokości wydatkowania tych środków na określone cele.

§7.

Rada Szkoły z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego Szkołę oraz do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, w szczególności w sprawach organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych.

§8.

Rada Szkoły może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad Szkołą z wnioskiem zbadania i dokonania oceny działalności Szkoły, jej Dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w Szkole. Wniosek ten ma dla organu charakter wiążący.

Rozdział 3
Organa Rady Szkoły
§9.


Organami Rady Szkoły są:
1.Ogólne Zebranie Rady Szkoły;
2.Przewodniczący Rady Szkoły.

§10.

Najwyższym organem Rady Szkoły jest Ogólne Zebranie Rady Szkoły.

§11.

W skład Rady Szkoły wchodzą w równych częściach przedstawiciele nauczycieli, rodziców i uczniów po 3 osoby. Członkowie Rady Szkoły - przedstawiciele rodziców wybierani są na Ogólnym Zebraniu Rodziców. Członkowie Rady Szkoły - nauczyciele wybierani są na zebraniu Rady Pedagogicznej. Członkowie Rady Szkoły - uczniowie wybierani są przez ogół uczniów.
Ze względów organizacyjnych dopuszcza się przy wyborze przedstawicieli rodziców i uczniów, wybór w pierwszej turze delegatów z poszczególnych klas - oddziałów, upoważnionych do wyboru członków Rady Szkoły.
Mandat członka Rady Szkoły wygasa z chwilą utraty przymiotu nauczyciela, rodzica lub ucznia.

§12.

Rada Szkoły działa kolegialnie. Posiedzenia zwoływane są co dwa miesiące lub w razie potrzeby na wniosek Przewodniczącego Rady Szkoły.

§13.

Decyzje Rady Szkoły zapadają zwykłą większością głosów w obecności minimum 2/3 jej członków.

§14.

Rada Szkoły ustala regulamin swej pracy oraz wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Szkoły. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata z możliwością dokonywania corocznej zmiany 1 jej członków w sposób i w formie jak przy naborze członków Rady Szkoły.

§15.

Ogólne Zebranie Rady Szkoły przyjmuje sprawozdanie Przewodniczącego za okres kadencji. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane.

§16.

Na czele Rady Szkoły stoi jej Przewodniczący, który reprezentuje Radę Szkoły na zewnątrz oraz w kontaktach z Dyrektorem i Rada Pedagogiczną.

§17.

Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Szkoły, przygotowuje porządek obrad, prowadzi je. W razie jego nieobecności obowiązki te wykonuje zastępca Przewodniczącego.Rozdział 4
Zmiany statutu i rozwiązanie Rady Szkoły

§18.

Niniejszy statut może być nowelizowany przez Ogólne Zebranie Rady Szkoły.

§19.

Rada Szkoły może rozwiązać się podczas Ogólnego Zebrania Rady Szkoły zwołanego przez Przewodniczącego Rady Szkoły poprzez głosowanie.

Rozdział 5
Postanowienia końcowe

§20.

W posiedzeniach Rady Szkoły może brać udział Przewodniczący Rady Rodziców jako członek Rady Szkoły bądź z głosem doradczym.

§21.

Do udziału w posiedzeniach Rady Szkoły mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym.

§22.

Rada Szkoły może porozumiewać się z Radami innych szkół ustalając zasady i zakres współpracy.
Regulamin przyjęto na posiedzeniu Rady Szkoły
19 stycznia 1993r.


Przewodniczący Rady Szkoły

mgr Anna Wolniak

Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Twardzik , w dniu:  01‑02‑2011 00:06:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2014 21:58:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive