Regulamin Rady Rodziców


REGULAMIN RADY RODZICÓW

I Liceum Ogólnokształcącego im.14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

 

 

Rada Rodziców służy współdziałaniu rodziców i nauczycieli w celu jednolitego oddziaływania na młodzież przez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki.

Udział rodziców w życiu szkoły powinien przyczyniać się do ciągłego podnoszenia poziomu nauczania, rozwiązywania problemów wychowawczych i zaspakajania potrzeb opiekuńczych młodzieży, do angażowania środowiska społecznego w udzielaniu wydatnej pomocy szkole a w szczególności może występować do rady szkoły , rady pedagogicznej i dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

I Postanowienia ogólne

§1

1. Regulamin niniejszy określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców w I Liceum Ogólnokształcącym im. 14 Pułku Powstańców Śląskich.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

- o szkole - dotyczy to I Liceum Ogólnokształcącego 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śl.

- o nauczycielu - dotyczy to nauczycieli, instruktorów, wychowawców i dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego.

II. Cele i zadania Rady Rodziców

§2

Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną, której celem jest:

1. Zapewnienie współpracy rodziców ze szkoła w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2. Prezentowanie wobec nauczycieli, władz szkolnych i władz oświatowych opinii rodziców /opiekunów/ we wszystkich istotnych sprawach.

3. Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców /opiekunów/ uczniów z programem wychowania i opieki, organizację nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami dla szkoły i rodziców.

4. Upowszechnianie wśród rodziców, przy współpracy z organizacjami oświatowymi i społecznymi, wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny.

5. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielania pomocy materialnej w tym zakresie.

§3

Podstawowe zadania Rady Rodziców:

1. Współudział w realizacji zadań ogólnoszkolnych, a przede wszystkim:

- organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu pracy szkoły,

- popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówkach oświatowych i w rodzinie,

- dokonywanie, wspólnie z samorządem mieszkańców i organizacjami społecznymi działającymi w miejscu zamieszkania, analiz wychowawczych i oświatowych dla potrzeb środowiska,

- pomoc dyrektorowi, jego zastępcom i Radzie Pedagogicznej w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju szkoły, jej bazy i wyposażenia,

- organizowanie prac społecznie użytecznych rodziców i środowiska na rzecz szkoły,

- uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły oraz podejmowanie prac służących zwiększeniu funduszy szkolnych,

- organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami,

- współpraca z organizacjami młodzieżowymi.

2. Współpraca z dyrektorem szkoły, jego zastępcami oraz nauczycielami w podnoszeniu poziomu nauczania, a przede wszystkim:

- pomoc w wypracowaniu jak najlepszej organizacji nauczania,

- współdziałanie z dyrektorem szkoły i środowiskiem społecznym dla zapewnienia pełnej realizacji obowiązku nauki przez wszystkich uczniów,

- dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami analizy i oceny, zainteresowań i postaw uczniów,

- współudział w organizowaniu zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce lub zaległości w opanowaniu materiału programowego,

- pomoc w organizowaniu kół i zespołów zainteresowań oraz otoczenia opieką szczególnie uczniów zdolnych,

- wzbogacenie wyposażenia szkoły w pomoce naukowe.

3.Współpraca w rozszerzaniu pogłębianiu oddziaływań wychowawczych szkoły

i rodziny, a przede wszystkim:

- dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w środowisku pozaszkolnym,

- informowanie ogółu rodziców /opiekunów/ o możliwościach organizowania czasu wolnego uczniów po zajęciach szkolnych na terenie szkoły, miejsca zamieszkania i w placówkach wychowania pozaszkolnego,

- współudział w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,

- pomoc wychowawcza i materialna organizacjom młodzieżowym, samorządowi uczniowskiemu oraz organizacjom społecznym, sportowym, turystycznym zrzeszającym uczniów szkoły,

- udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,

- organizowanie wspólnie z nauczycielami i instytucjami współdziałającymi ze szkołą prac społecznie użytecznych uczniów,

- organizowanie udziału członków Rady Rodziców, na wniosek wychowawców, w omawianiu istotnych problemów wychowawczych w czasie godzin pozostających do dyspozycji wychowawców klas,

- zapobieganie zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów przez zapewnienie pomocy rodzinom nie w pełni spełniającym obowiązki opiekuńcze i wychowawcze,

- rozwijanie przy pomocy nauczycieli i innych specjalistów poradnictwa wychowawczego dla rodziców,

- wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów szkolnych w oparciu o tradycje środowiska i regionu,

- udzielenie szkole pomocy materialnej na rzecz rozwoju pracy wychowawczej z młodzieżą.

4. Współudział w realizacji zadań opiekuńczych szkoły, a przede wszystkim:

- udział w dokonywaniu analizy potrzeb uczniów w zakresie opieki i wypracowania programu ich zaspokajania,

- pomoc szkole i organizacjom młodzieżowym w organizowaniu uczniom wypoczynku podczas ferii szkolnych i w dniach wolnych od zajęć,

- udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenia higieny, utrzymania ładu i porządku,

- pomoc w organizacji dożywiana uczniów o słabych warunkach materialnych,

- współudział w przyznawaniu uczniom stypendiów i innych form pomocy materialnej.

§4

1. Podstawowe ogniwo Rady Rodziców stanowi Rada Klasowa rodziców, składająca się z trzech do pięciu osób ( w tym wychowawca klasy)

2. Rada Klasowa (oddziałowa) rodziców wybierana jest przez ogół rodziców uczniów danej klasy.

3. Wychowawca klasy wchodzi w skład Rady Klasowej rodziców.

4. Na ogólnym zebraniu rodziców uczniów danej klasy wybierany jest jeden przedstawiciel do Rady Rodziców.

§5

1. Rada Rodziców szkoły składa się z przewodniczących i delegatów Rad Klasowych rodziców. W skład rady rodziców wchodzi dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.

2. Na wniosek rady, za zgoda organu administracji szkolnej sprawującej bezpośredni nadzór nad szkołą, mogą wchodzić w jej skład inne osoby.

3. Przewodniczący i delegaci wszystkich Rad Klasowych rodziców oraz dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej wchodzą w skład Rady Rodziców z urzędu.

4. Termin wyborów zarządza Przewodniczący Rady Rodziców najpóźniej do końca października po zakończeniu kadencji Rady Rodziców.

§6

1. Rada Rodziców na swym pierwszym posiedzeniu wyłania ze swego składu Prezydium w liczbie 12 do 15 osób.

2. W skład prezydium wchodzą: przewodniczący, dwaj wiceprzewodniczący, sekretarz, skarbnik, dyrektor szkoły i pozostałe osoby wyłonione na pierwszym posiedzeniu.

3. Prezydium Rady Rodziców jest wybieranie na okres l roku .

4. Uchwały Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków.

 

§7

Zdaniem Prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresie między zebraniami Rady Rodziców, a przede wszystkim:

1. Podejmowanie uchwał w ramach części uprawnień przekazanych Prezydium przez Radę Rodziców.

2. Koordynowanie działalności Rad Klasowych.

3. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo-gospodarczej.

4. Organizowanie zebrań Prezydium nie rzadziej niż raz na 4 miesiące.

5.Organizowanie zebrań Rady Rodziców zwołanych przez Przewodniczącego RR.

6. Składanie sprawozdań ze swej działalności przed Radą Rodziców przynajmniej raz w roku szkolnym, na przełomie września i października.

§ 8

Zadaniem Przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady Rodziców a przede wszystkim:

1. Współpraca z dyrekcją szkoły w dostosowaniu zadań i celów Rady Rodziców do konkretnych potrzeb szkoły.

2. Opracowanie wspólnie z Prezydium projektu planu działalności łącznie z planem finansowym na dany rok szkolny i przedstawienie go do zatwierdzenia Radzie Rodziców.

3. Dokonywanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium.

4. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i Prezydium.

5. Określenie zakresu zadań Komisji.

6. Kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą.

7. Przekazywanie uchwał, opinii i wniosków Rady Rodziców dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej.

8. Reprezentowanie Rady Rodziców.

§9

Zadaniem Sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców przez:

1. Organizacyjne przygotowanie zebrań RR

2. Opracowanie harmonogramu zebrań RR

3. Prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i Prezydium

§ 10

Zadaniem Skarbnika jest prowadzenie lub nadzorowanie całokształtu działalności finansowo-gospodarczej Rady Rodziców przez:

1. Organizowanie wspólnie ze skarbnikami Rad Klasowych wpływów finansowych na działalność Rady Rodziców.

2. Nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowych dochodów oraz prawidłowym i celowym wykonywaniem wydatków.

3. Opracowanie w porozumieniu z Prezydium projektów planów Finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją.

4. Nadzór nad dokumentacją księgową RR.

5. Sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych i zatwierdzenie ich do wypłat.

6. Składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonywanie planów finansowych RR.

§11

1. Rada Rodziców posiada Komisję Rewizyjną w liczbie od trzech do siedmiu członków.

2. Przewodniczącego i członków komisji rewizyjnej wybiera RR na swym pierwszym posiedzeniu w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§12

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest nadzór nad działalnością poszczególnych ogniw Rady Rodziców, zgodna z regulaminem i instrukcją w sprawie zasad prowadzenia gospodarki finansowej, a przede wszystkim:

1. Dokonywanie raz do roku kontroli działalności poszczególnych ogniw Rady Rodziców, zgodna z regulaminem i uchwałami RR.

2. Dokonywanie raz do roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej RR.

3. Dokonywanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego, skarbnika i Rady Rodziców.

4. Składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami.

§13

1. Rada Rodziców może powoływać komisje problemowe oraz komisje do wykonania zadań doraźnych. O ich charakterze i zakresie pracy decyduje prezydium Rady Rodziców.

2. W skład komisji do wykonywania zadań doraźnych wchodzą członkowie Rady Rodziców. W ramach komisji działać mogą wszyscy rodzice /opiekunowie/ uczniów danej szkoły, jak również przedstawiciele innych organizacji.

§14

1. W ramach komisji problemowych mogą działać wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.

2. Członków stałych i doraźnych komisji oraz ich przewodniczących powołuje Prezydium Rady Rodziców.

3. Do komisji do wykonywania zadań doraźnych mogą być powołani przedstawiciele organizacji młodzieżowych i samorządu uczniowskiego.

§15

Obsługa spraw finansowo-księgowych Rady Rodziców odbywa się zgodnie z "Regulaminem prowadzenia gospodarki finansowej i rachunkowości Rady Rodziców", który stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

§16

Członkowie Rady Rodziców pełnią swe funkcje honorowo.

 

Sporządzono na podstawie art.53 i 54

"Ustawy o systemie oświaty" z dnia 11 kwietnia 2007 r.

Uchwalono na zebraniu Rady Rodziców w dniu 11 października 2007r.

Informacja wytworzona przez:
Ireneusz Twardzik , w dniu:  01‑02‑2011 00:03:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Daria Konieczna , w dniu:  01‑02‑2011 00:03:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑11‑2017 13:56:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie